tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

teggie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?