tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1337 short form for "what the fuck"
Alice: "Dude, Bush won teh lexxianz..."
Bob: "...teH f0kK??!"
viết bởi macist 16 Tháng hai, 2005

Words related to teh f0kk

what the fuck