tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A Cute Grilish Laugh, Sometimes Used By Men In Online Covos For Laughs.
xxxLolxxx: Hahaha You Suck
TheChris2227: Tehee
viết bởi Shiggy Maru & J Green 28 Tháng chín, 2006