tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person who on occasion breaks ribs when he hugs you
"Oh tejay you broke my rib"
viết bởi the jay of te 15 Tháng mười, 2013