Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

tense illiteracy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?