tìm từ bất kỳ, như là slope:

teocaikt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?