tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

teraiman chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?