tìm từ bất kỳ, như là swag:

terrible kissing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?