tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
using feces as a lube when giving someone a hand-job
We didnt have any KY and sara was on her period so sara gave me a texas mitten
viết bởi matt rich 10 Tháng năm, 2006