tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A cop/sheriff that is sex appealing
that chick is a texas raider
viết bởi jason bushe 26 Tháng năm, 2008