Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

texas snot rocket chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?