tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Its used to describe and action that is "bad-ass," or awesomely clever.
Used to describe an action. "No way! I can't believe he did that, that is gangster."
viết bởi Triclos 12 Tháng chín, 2013