tìm từ bất kỳ, như là muddin:

that scene kid chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?