tìm từ bất kỳ, như là wyd:

that's gonna leave a mark chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?