tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

the 12th planet chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?