tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

the act of eating chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?