tìm từ bất kỳ, như là cunt:

the action of faris (verb.) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?