tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

the angry porpoise chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?