tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

the blane chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?