tìm từ bất kỳ, như là bae:

the blethering place chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?