tìm từ bất kỳ, như là thot:

the chocolate vanilla swirl chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?