tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

the chocolate vanilla swirl chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?