tìm từ bất kỳ, như là cunt:

the city next to the city by the sea chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?