tìm từ bất kỳ, như là smh:

the city next to the city by the sea chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?