tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

the city sleeps in flames chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?