tìm từ bất kỳ, như là wcw:

the cowboy state chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?