tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

the curse of the beast chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?