tìm từ bất kỳ, như là trill:

the day after thanksgiving chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?