tìm từ bất kỳ, như là smh:

the day that is two days after the day before thanksgiving chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?