tìm từ bất kỳ, như là ethered:

the dingo's got my baby chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?