tìm từ bất kỳ, như là cunt:

the dingo's got my baby chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?