tìm từ bất kỳ, như là doxx:

the dirty deed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?