tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
song sung by the retarted robot "Gir" on the first episode of "Invader Zim"
I'm gunna sing the doom song now doom de doom doom doom do de doooooooom dooom do doom deee doooooom do dom dooom doom
viết bởi chuckfrmgamestop 21 Tháng một, 2007