tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. The world is about to end
2. If a fish ever says that to you, eat it
1. The end is near......
2. "The end is near" and gulp!
viết bởi Jiexi 05 Tháng mười hai, 2003