tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1: the time to leave.
2: the place to get off.
3: the time to stop or quit.
viết bởi Mr. Terrence L. Trezvant 06 Tháng mười, 2003