tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
When a man wraps his shaft around his finger.. HA HA HA
My boy Pasfield wraps his penis around his finger claiming it's the engagement ring cos it's bigger than a wedding ring..
viết bởi Boy Hampster windsor 09 Tháng chín, 2009

Words related to the engagement ring

engagement penis ring shaft the