tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

the five finger knuckle shuffle on the one-eyed, blue-veined, pu chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?