tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

the funk of 40 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?