tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

the funk of 40 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?