tìm từ bất kỳ, như là rimming:

the girl who's hard to get chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?