tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

the golden puppy's sphincter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?