tìm từ bất kỳ, như là pussy:

the infinite job chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?