tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

the interent is dead chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?