tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

the kool-aid man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?