tìm từ bất kỳ, như là hipster:

the letter a chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?