tìm từ bất kỳ, như là turnt:

the meister chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?