tìm từ bất kỳ, như là pretty face challenge:

the new odds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?