tìm từ bất kỳ, như là swag:

the no-think game chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?