tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

the non-cup chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?