tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

the nose job chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?