tìm từ bất kỳ, như là doxx:

the only way to be gay chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?