tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

the only way to be gay chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?