tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

the perfect fit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?