tìm từ bất kỳ, như là sounding:

the plot twist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?