tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

the projects chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?